top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


โครงการของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 15 December 2015 13:04

 แนวทางการดำเนินงานโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/GiftNewYear59.pdf

Last Updated on Tuesday, 15 December 2015 13:54
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249