top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


Report Central (Audit ICD-10) เพิ่มหัวตาราง ICD10 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 December 2015 11:48

      สำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลรายบุคคล (Audit ICD10)

 

แตกไฟล์ zip แล้วนำเข้า Report Central  ของโปรแกรม Hosxp หรือ Hosxp PCU

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (report hosxp Audit ICD10.rar)download report 5 Kb
Last Updated on Thursday, 24 December 2015 11:49
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249