top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รางวัลหน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับเขต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 04 May 2010 22:14

ดร.นพ. ไพศาล วรสถิตย์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ) รับรางวัลหน่วยกู้ชีพ (สอ.โพนเมือง อ.พนา)
ดีเด่นระดับเขต จากเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 53 ณ โรงแกรมสตาร์ จ.ระยอง

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 07 May 2010 11:56
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249