top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 02 March 2016 09:26

  

 

 

 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

                            

ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)           จำนวน 1 หลัง เลขที่ B-04/2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ราคากลางเป็นเงิน 11,784,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่                 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเวลา 5 วันทำการ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2559      ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ในการนี้ มีข้อคลาดเคลื่อนด้านราคาของหมวดงานโครงหลังคา ทำให้ค่างานต้นทุน         (ค่าวัสดุ+แรงงาน) และค่า FACTOR –F ลดลง ส่งผลต่อราคากลางในภาพรวมลดลงด้วย เพื่อเป็นประโยชน์   แก่ทางราชการ จึงขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้

                   ประกาศ  ณ วันที่   29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (New Doc 67_1.pdf)ประกาศยกเลิกประกวดราคา 518 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249