top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สรุปการผลการดำเนินงาน Refer Link เดือนมีนาคม 2559 (นำเสนอในที่ประชุม กวป. เมื่อ 1 เมษายน 2559) PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Saturday, 02 April 2016 21:37

สรุปการผลการดำเนินงาน Refer Link เดือนมีนาคม 2559 ของจังหวัดอำนาจเจริญ

(นำเสนอในที่ประชุม กวป. เมื่อ 1 เมษายน 2559)

Download

 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249