top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2กันยายน2559] PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 05 September 2016 11:33

 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  [2กันยายน2559]

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249