top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ ประชุมห้องคณาพันธ์ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 17 May 2010 10:00

                                      จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเตรียมการรับเสด็จ
                       สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  


               ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีแผนการเสด็จเยี่ยม
ราษฎร พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน กรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว.และอาสาสมัคร

แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 

โดยมีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น
             ในวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๓   นายบุญสนอง  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ  ดร.นพ.ไพศาล
 วรสถิตย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นางอัมพรเพ็ญ  บุญมี นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน

คณะกรรมการ  และ  คณะอนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมโยพร้อมเพรียงกัน 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249