top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 10 November 2016 12:00

       ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐  รายละเอียด ตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Indicators of Public Health 60.rar

 

โดย  นายนคเรศ  ชัยศิริริ   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249