top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัตืราชการ ปี 2560 PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 09 December 2016 15:28

             รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัตืราชการ ปี 2560   รายละเอียดตามไฟล์แนบ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Full paper MOU_60.rar

 

 

โดย  นายนคเรศ  ชัยศิริ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249