top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
Thursday, 19 January 2017 11:50

คู่มือแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)   ดาวน์โหลดได้ที่เว็บสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย)

เมนู เอกสารดาวน์โหลด / เอกสารเผยแพร่  

คู่มือพัฒนา รพ.สต.ติดดาว   http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/star_hospital_03.pdf

เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/star_hospital_29.11.59_final.pdf

 

Last Updated on Thursday, 19 January 2017 15:29
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249