top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
Thursday, 19 January 2017 11:50

คู่มือแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)   ดาวน์โหลดได้ที่เว็บสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย)

เมนู เอกสารดาวน์โหลด / เอกสารเผยแพร่  

คู่มือพัฒนา รพ.สต.ติดดาว   http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/star_hospital_03.pdf

เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/star_hospital_29.11.59_final.pdf

 

Last Updated on Thursday, 19 January 2017 15:29
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249