top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


คู่มือการบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย ด้วยโปรแกรม HOSxP,HOSxP PCU PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Tuesday, 18 May 2010 21:33

คู่มือการบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย ด้วยโปรแกรม HOSxP,HOSxP PCU

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (TTM.rar)คู่มือแพทย์แผนไทยคู่มือแพทย์แผนไทย1548 Kb
Last Updated on Tuesday, 18 May 2010 21:37
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249