top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน HOSxP_PCU จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 19 May 2010 12:09

           

                     เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์  ทันตแพทย์ปริญญา ดวงศรี
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ คณะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ให้การต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุข
นครศรีธรรมราช โดยการนำของ นางวีณา  ธิติประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสยุทธศาสตร์ และคณะบุคลากรหน่วยงานในสังกัดฯ  จำนวน ๕๐ คน  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหัวข้อเรื่องที่มาศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการข้อมูลและรายงานของจังหวัด ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ และ การเชื่อมโยงเครือข่ายaltของหน่วยบริการในจังหวัด  รวมถึงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร     การจัดตั้งระบบ DATA CENTER เป็นต้น

Last Updated on Wednesday, 19 May 2010 12:14
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249