top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Thursday, 18 May 2017 14:57

 รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C สำหรับ HOSxP

    -รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C
    -รายงานตรวจสอบการให้รหัส ICD10 Error A-C  (แบบเลือก Error)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ตรวจ Error ABC - HOSxP.rar)ตรวจ Error ABC - HOSxP.rar 13 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249