top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Friday, 04 August 2017 09:31

 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 คัน

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249