top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 06 November 2017 11:35

 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

2.ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

3.ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

4.ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249