top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ginconference PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Thursday, 30 November 2017 14:09

เข้าสู่การประชุม ginconference

กรุณาตอบแบบประเมินทุกครั้งหลังการประชุม

 

คู่มือการจองห้องประชุมและการขอประชุมผ่านระบบ WEB Conference 

แบบฟอร์มการขอใช้ WEB Conference

แบบฟอร์มการขอใช้ VIDEO Conference

ดาวน์โหลดโปรแกรม GIN-Conference

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานGIN-Conference version8.0

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง GIN-Conference version8.0 

ติดต่อสอบถาม

alt

Last Updated on Thursday, 14 May 2020 15:47
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249