top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 03 June 2010 16:07

   ดร.นายแพทย์ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับอำเภอ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๕๓

 

ข่าว/ภาพ  :  นคเรศ   ชัยศิริ

 

alt

Last Updated on Friday, 04 June 2010 09:36
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249