top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 14 February 2018 10:47

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน   ๘  รายการ  โรงพยาบาลพนา  ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   รายละเอียดตามไฟล์แนบwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/e-biding 8 list.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249