top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


สาธารณสุขอำนาจเจริญ ห่วงใยตรวจสารฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 10 June 2010 16:32

     

           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขต ๑๓   ออกตรวจวิเคราะห์สารฆ่าแมลงตกค้างใน พืช ผัก ผลไม้ จากแผงลอยจำหน่ายอาหารสดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และ เพื่อรับรองมาตรฐานป้ายทองอาหารปลอดภัยให้กับร้านค้า แผงลอยจำหน่าย พืช ผัก ผลไม้ ที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหาร  โดยต้องผ่านการตรวจรับรอง ๓ ครั้งในรอบ ๑ ปี

ข่าว : เอกฤทธ์ิ  ช่วงโชติ

ภาพ : ศักดา  บุญเฉลียว

 

alt
 

Last Updated on Saturday, 12 June 2010 22:07
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249