top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 04 September 2018 18:19

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat sor 61.pdf 

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 09:20
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249