top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


คู่มือการใช้งานโปรแกรมส่งออกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (SSOP) PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Monday, 03 December 2018 12:58

การใช้งานโปรแกรม HOSxPXE PCU เตรียมข้อมูลเพื่อส่งออก

การส่งข้อมูลฯ ไปที่ สกส. โดยใช้ Microsoft Outlook

การแก้ปัญหาหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลประกันสังคม BillITEMS ไม่ออก

 

 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249