top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


คณะกรรมการประกวดสถานีอนามัยระดับเขต ตรวจประเมิน รพ.สต.น้ำปลีก PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 23 June 2010 15:00

 

                 เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวัชรา  เชวงกุล  ประธานคณะกรรมการประกวดสถานีอนามัยดีเด่น ระดับเขต พร้อมคณะ  เดินทางมาตรวจประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำปลึก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อหาตัวแทนสถานีอนามัยดีเด่นในเขต ๑๓ เข้าประกวดในระดับภาค  โดยมี ดร.นายแพทย์ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าสถานีอนามัย คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำปลีก ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำปลีก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ประชาชนชาวตำบลน้ำปลีก  ให้การต้อนรับ

alt

ภาพ / ข่าว  :  นายศักดา  บุญเฉลียว 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 15:19
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249