top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร PDF Print E-mail
Written by r2r   
Friday, 08 March 2019 11:06

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

ส่งเผยแพร่ผลงานปี 2562  (ส่งภายใน เดือน มีนาคม 2562)

รายละเอียด ดังนี้

Last Updated on Friday, 08 March 2019 11:08
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249