top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รองเลขาธิการ สปสช.เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานฯ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 24 June 2010 11:22

                เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๕๓ นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ   รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานพิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน และ ธนาคารอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการจัดตั้ง นับว่าเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทศไทย และเป็นโรงงานขาเทียมและธนาคารอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ แห่งที่ ๒ ของประเทศไทย  โดยมี นายบุญสนอง  บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายแพทย์ชัยพร  ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดร.นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชวลิต  ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตตรวจราชการสาธารณสุข เขต ๑๓ นายสว่าง นาคพันธ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ  และ คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในพิธีเปิด มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นายแพทย์เทอดชัย  มีเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมพระราชทานฯ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียด คำกล่าวต้อนรับ คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด และ กำหนดการ ตามเอกสารแนบ)

alt

ภาพ /ข่าว   : นายศักดา  บุญเฉลียว

                   ศูนย์  ICT   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๓

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Amnat Charoen H_Fal.pdf)Amnat Charoen H_Fal.pdf 123 Kb
Last Updated on Thursday, 24 June 2010 11:47
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249