top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอเชิญประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 PDF Print E-mail
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Thursday, 30 May 2019 11:15
ขอเชิญคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 70/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2562 
 
ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชุมตามลิงค์
 
หนังสือเชิญประชุม รายละเอียด 
Last Updated on Thursday, 30 May 2019 11:36
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249