top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter












Main Menu

แบนเนอร์



















 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข ปี 2562 PDF Print E-mail
Written by r2r   
Monday, 10 June 2019 15:11

 ขอเชิญเข้าร่วมประุมวิชาการสาธารณสุข ปี 2562 

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ค่าลงทะเบียน 2,050 บาท  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2562 

ส่งผลงานเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 กรกฎาคม 2562

http://mophconf.moph.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249