top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข PDF Print E-mail
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Wednesday, 03 July 2019 15:29
alt
alt
 alt
 alt
         - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด]
         - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) [รายละเอียด]
         - แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2560 - 2564) [รายละเอียด]

alt
        - รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]  
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]
        - รายงานประจำปี 2561 [รายละเอียด]
        - ผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563 [รายละเอียด]
        - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบที่ 2/2562 [รายละเอียด]

alt
       - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข (SMS) [รายละเอียด]
       - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [รายละเอียด]
       - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [รายละเอียด]

alt
      - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]

alt
      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]

alt
 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  
 ครั้งที่ 7/2562  ครั้งที่ 1/2563  
 ครั้งที่ 8/2562  ครั้งที่ 2/2563  
 ครั้งที่ 9/2562  ครั้งที่ 3/2563    
 ครั้งที่ 10/2562   ครั้งที่ 4/2563    
  ครั้งที่ 11/2562   ครั้งที่ 5/2563    
    ครั้งที่ 6/2563    
    ครั้งที่ 7/2563    
    ครั้งที่ 8/2563 alt    
   
   
   

  

Last Updated on Monday, 31 August 2020 16:21
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249