top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


โครงการพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ.อำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by งานคบส   
Friday, 05 July 2019 14:03

โครงการพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ

       ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้ให้บริการการนวดเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและทบทวนแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ DOWNLOAD

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249