top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอเชิญประชุม คปสจ. ครั้งที่ 7/2562 PDF Print E-mail
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Friday, 26 July 2019 15:48

 ขอเชิญคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 70/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2562 

 
ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
Last Updated on Monday, 23 December 2019 12:46
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249