top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Thursday, 05 September 2019 13:30

วันที่ 17 กันยายน 2562 

ดูย้อนหลัง

วันที่ 5 กันยายน 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 

วันที่ 10 กันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562

วันที่ 15 กันยายน 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562

Last Updated on Wednesday, 18 September 2019 09:27
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249