top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Thursday, 05 September 2019 13:30

วันที่ 17 กันยายน 2562 

ดูย้อนหลัง

วันที่ 5 กันยายน 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 

วันที่ 10 กันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562

วันที่ 15 กันยายน 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562

Last Updated on Wednesday, 18 September 2019 09:27
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249