top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


อำนาจเจริญ มอบบันทึกความร่วมมือแก่ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 29 June 2010 13:12

          เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๓  นายบุญสนอง  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบบันทึกความร่วมมือให้แก่ร้านอาหารที่จัดทำเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม และ มอบป้ายให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ตามสูตร ๒:๑:๑  ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจัหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อสนับสนุนตามโครงการอำนาจเจริญไร้พุง  มุ่งสู่ สุขภาพดี ปี ๒๕๕๓โดยมี ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานความเป็นมา และผลของการประเมินตามโครงการฯ  รายชื่อร้านอาหาร เมนูชูสุขภาพ และ แผนที่แสดงที่ตั้ง  ดูได้ตาม Link แนบท้าย  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Health_Food.pdf

alt

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249