top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สู่ปีที่ ๒ “จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ๒๕๕๓ ก้าวสู่สากล PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 01 July 2010 14:51

            เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๓   จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเชิญจากกรมอนามัย ร่วมออกรายการ “บ่ายนี้ มีคำตอบ” เวลา ๑๕.๑๕๑๖.๐๐  น. ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อส.มท. กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายบุญสนอง  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และ ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรายการ  พร้อมกันนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตอบคำถามทางโทรศัพท์   เกี่ยวกับการดำเนินงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีในปี ๒๕๕๒ โดยใช้หลัก ๓  อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) โดยเฉพาะกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้การเต้นรำแบบบาสโลป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำของ นางอัมพรเพ็ญ  บุญมี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งในการออกรายการได้มีการแสดงการเต้นบาสโลป โชว์ในรายการด้วย

alt

ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ข่าว : นายศักดา  บุญเฉลียว ICT 

 

 

Last Updated on Monday, 14 November 2011 19:25
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249