top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการ เลื่อนระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อัพเดท) PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 27 October 2020 14:10

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Pramern.pdf แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อัพเดท)

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249