top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Monday, 11 January 2021 11:59

 เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) เพื่อความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่บางท่านได้รับบำเหน็จความชอบ กรณีดำเนินงานยาเสพติด ซึ่งจะเป็นการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ เนื่องจากผลบำเหน็จความชอบดังกล่าว จังหวัดจะพิจารณาจากผลงาน ที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ ดังนั้นบุคลากรที่ได้รับบำเหน็จความชอบนี้ จะได้รับเพิ่มอีก ร้อยละ 1 ของฐานคำนวณโดยนำมาคำนวณรวมกับการเลื่อนเงินเดือนรอบปกติ

Last Updated on Wednesday, 13 January 2021 09:20
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249