top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Monday, 11 January 2021 11:59

 เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) เพื่อความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่บางท่านได้รับบำเหน็จความชอบ กรณีดำเนินงานยาเสพติด ซึ่งจะเป็นการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ เนื่องจากผลบำเหน็จความชอบดังกล่าว จังหวัดจะพิจารณาจากผลงาน ที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ ดังนั้นบุคลากรที่ได้รับบำเหน็จความชอบนี้ จะได้รับเพิ่มอีก ร้อยละ 1 ของฐานคำนวณโดยนำมาคำนวณรวมกับการเลื่อนเงินเดือนรอบปกติ

Last Updated on Wednesday, 13 January 2021 09:20
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249