top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Monday, 11 January 2021 12:03

 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนในการดำเนินงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ควรศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (civil trial.pdf)civil trial.pdf 186 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249