top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Friday, 02 April 2021 09:34

 ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (lukchang_Ex.pdf)ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตัวอย่างและขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งสิทธิประโยชน์310 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249