top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Monday, 17 May 2021 21:31

 เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 บริหารทรัพย์รับน้อง ปี 2564 บริหารทรพย์รับน้องแพทย์ ทันตแพทย์ ปี 2564

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (HRD 64.pdf)เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 บริหารทรัพย์รับน้องแพทย์ ทันตแพทย์ ปี 25647331 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249