top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter


Main Menu

แบนเนอร์


 


เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 PDF Print E-mail
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Monday, 17 May 2021 21:31

 เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 บริหารทรัพย์รับน้อง ปี 2564 บริหารทรพย์รับน้องแพทย์ ทันตแพทย์ ปี 2564

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (HRD 64.pdf)เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 บริหารทรัพย์รับน้องแพทย์ ทันตแพทย์ ปี 25647331 Kb
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249