top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


คณะกรรมการพัฒนาและกำกับ ฯ สปสช.ศึกษาดูงาน DATA Center สสจ.อำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 21 July 2010 13:31


                    เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการพัฒนาและกำกับทิศทางป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยการนำของ แพทย์หญิงเขมรัศมี  ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เดินทางมาศึกษาดูงานระบบ DATA CENTER ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ   ในการนี้ ทพ.ปริญญา  ดวงศรี หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ บรรยายสรุป  ซึ่งในการนี้ นพ.ธีรพล  เจนวิทยา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี ทพ.วุฒิชัย  ลำดวน ร่วมเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

alt

ภาพ / ข่าว : นายศักดา  บุญเฉลียว ICT

 

Last Updated on Wednesday, 21 July 2010 13:45
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249