top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter












Main Menu

แบนเนอร์



















 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงาน HOSxP สสจ.อำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 21 July 2010 15:37

 

                   เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม  ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นพ.ถวัลย์  พบลาภ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม , หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน , สาธารณสุขอำเภอ  และ นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน ๒๑ คน  เดินทางมาศึกษาดูงาน HOSxP

และ Data  Center ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีศิลป์  อังคุระษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ทพ.ปริญญา ดวงศรี หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะให้การต้อนรับ และ บรรยาย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ     ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

alt

 

ภาพ / ข่าว : นายศักดา  บุญเฉลียว ICT

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 21 July 2010 15:40
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249