top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบฯ๖๔ และประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 27 December 2021 12:02

                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มกฏหมาย  ขอรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ฐไซค์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔  รายละเอียดตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA034_1-2564.pdf , amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA034_2-2564.pdf

 

 

ITA 034/2564  : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 034-LAW.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249