top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Wednesday, 30 March 2022 16:13

 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/pragartraisure pooparn 30 march.pdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249