top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การสัมมนาโครงการ AI&IoT 2022 และโครงการ Privancy&Security Summit 2022 ออนไลน์-ฟรี PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 09 May 2022 11:06

                 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังสัมมนา โครงการ AI&IoT 2022 และโครงการ Privancy&Security Summit 2022  ออนไลน์ โดยไม่เดสียค่าใช้จ่าย  รายละเอียดตามลิงค์ ๑. amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 013_1-2565.pdf   ๒. amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 013_2-2565.pdf

 

ITA  013/2565  : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 013-ICT(1).pdf

Last Updated on Monday, 09 May 2022 11:07
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249