top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter












Main Menu

แบนเนอร์


















 


ประกาศฯข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 23 May 2022 09:32

 ประกาศฯข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65www.amno.moph.go.th/amno_new/files/20220523091426285.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249