top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


คปสอ.แกดำ ศึกษาดูงาน ระบบ คลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 29 July 2010 16:13


                     วันนี้(๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๓)  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  โดยการนำของ  นายบุญกว้าง  ประดับคำ   สาธารณสุขอำเภอแกดำ และ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.แกดำ   เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพ ในจังหวัดอำนาจเจริญ และ การใช้โปรแกรม HOSxP PCU ที่สถานีอนามัยโปร่งหิน ตำบลโพนทอง  อำเภอเสนางคนิคม  โดยมี นายอภิชาต  ทิมเจริญ   นายอำเภอเสนางคนิคม   กล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้มี  นายสมศักดิ์  หอมชื่น สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าสถานีอนามัยในอำเภอเสนางคนิคม และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยาย

 

alt

 

 

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว  ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร

 

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๙/๐๗/๕๓ // ๑๖.๐๐ น.

 

 

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 16:18
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249