top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


รายงานการสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน การป้องกันตามมาตรการการรับสินบน PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 09 September 2022 13:50

                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มกฏหมาย แจ้งรายงานการสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน การป้องกันตามมาตรการการรับสินบน  รายละ้เอียดตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA029-2565.pdf

 

ITA 029/2565  :  amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 029-LAW.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249