top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การตรวจราชการแบบบูรณาการ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 03 August 2010 08:04

                 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ โดยการนำของ นายแพทย์สมชาย  เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๓  เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ดร.นายแพทย์ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ  โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ และเอกชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

 

 

alt

 

ภาพ/ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT

 

 

Last Updated on Tuesday, 03 August 2010 15:04
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249