top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 05 August 2010 11:40

     

                 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๓  นายวิรัตน์  พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุจังหวัดอำนาจเจริญ    ในฐานะที่ปรึกษาสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  ห้องประชุมเล็ก  ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

                      ๑.กำหนดจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ  ประเด็น นาข้าวปลอดภัย ในวันที่  ๒๕ สิงหาคม   ๒๕๕๓ ที่อำเภอชานุมาน และ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่อำเภอลืออำนาจ

                     ๒.ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะทำงานฯ(นายนภัทร งามเถื่อน นายสมเกียรติ  ธรรมสาร นายบุญยง สาระ) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภาคอีสาน ในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ณ โรงแรมขวัญมอ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

alt

ข่าว : นายนภัทร  งามเถือน

 

ภาพ : นายศักดา  บุญเฉลียว งาน ICT สสจ.อำนาจเจริ

Last Updated on Monday, 14 November 2011 19:30
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249