top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 01 September 2010 15:57

 

      วันที่ 31  สิงหาคม 2553 เวลา 09.15 น.  ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545  แก่นางสุนิสา สินทรัพย์  บุตรสาวของนายลำพู  ถามะพันธ์  ซึ่งเสียชีวิตจากการรับบริการที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  โดยมีญาติและเจ้าหน้าที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นสักขีพยาน
alt

 

Last Updated on Wednesday, 01 September 2010 16:01
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249