top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รองเลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว.สำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ PDF Print E-mail

                 ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีแผนการเสด็จเยี่ยมราษฎร พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน และ อาสาสมัครแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี( พอ.สว. ) ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ นั้น

                  เมื่อวัันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๓ นายแพทย์ยุทธ  โพธารามิก  รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วย พล.ต.ต.บวร  สงคศิริ ที่ปรึกษามูลนิธิ พอ.สว. พร้อมคณะ  เดินทางมาสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนมัธยมแมด ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  โโยมี นพ.บัญชา  สรรพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ คณะบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณมสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอลืออำนาจ นายก อบต.แมด สอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแมด  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด ให้การต้อนรับ และ นำสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ

alt

 

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249