top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่) PDF Print E-mail
Written by ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์   
Wednesday, 15 September 2010 10:03

คณะเทคนิคการแพทย์  ม.เชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  จำนวน ๓ สาขาวิชา  รายละเอียดตามไฟล์แนบ  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/edu_01(3).pdf

Last Updated on Thursday, 16 September 2010 10:32
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249